Aalborg Country Music Club - Logo
 
Site Meter
This site in English
English version
Login

VELKOMMEN TIL

AALBORG COUNTRY MUSIC CLUB

Club Vedtægter

Her kan du læse om vores vedtægter
 
 • §1   NAVN OG HJEMSTED

  Foreningens navn er Aalborg Country Music Club, med hjemsted i Aalborg - området.


 • §2   FORMÅL

  Foreningens formål er:
  1. At medvirke til udbredelsen af Country - musikken via medier, clubmøder, samt evt. koncerter og festivals.
  2. Samarbejde med andre clubber og organisationer, om koncerter og festivals, samt arrangere udflugter til country arrangementer i ind- og udland

 • §3   SAMARBEJDE

  Foreningen samarbejder med Scandinavian Country Club (SCC) og opnår hermd stemmeret på SCC's generalforsamling med en stemme for hver påbegyndt 25 medlem.
  Foreningen modtager ligeledes SCC's medlemsblad, til fordeling bland de af foreningens medlemmer, som har betalt her for. (Kontingen til SCC fastsættes årligt på SCC's generalforsamling)
  Foreningen kan, i den udstrækning det gavner foreningens formål, tegne sig som medlem af ander foreninger, (f.eks. udenlandske bladudgivere). Medlemskab kan kun tegnes af foreningens bestyrelse.


 • §4a   MEDLEMSKREDS

  Foreningen kan optage enhver person, virksomhed eller organisation, der har tilknytning til området, og som gennem interesse for countrymusik, er villig til, at medvirke til opfyldelse af foreningens formål, eller blot ønsker at støtte foreningen.
  Et årligt medlemskab i foreningen, går fra 1. Januar til 31. December.
  Clubbens regnskab går fra 1. Januar til 31. December.


 • §4b   FORMÅLSPARAGRAF

  Eventuelt overskud går til "ØNSKEFONDEN", Havagervej 19 C, 8420 Knebel.

 • §5   GENERALFORSAMLING

  1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes hvert år, ultimo Januar. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis formanden, 2/3 af bestyrelse eller 1/3 af medlemmerne kræver dette.
   Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel, ved avertering i dags-eller ugepressen, eller direkte til alle foreningens medlemmer.

  2. Den ordinære generalforsamling skal omfatte dagsorden.
   1. Valg af dirigent & referent.
   2. Bestyrelsens beretning.
   3. Fremlæggelse af årsregnskab.
   4. Valg af (formand), bestyrelse, og 2 suppleanter.
   5. Valg af 2 bilagskontrollanter, og 1 bilagskontrollant suppleant.
   6. Fastsættelse af medlemskontingent. 
   7. Indkomne forslag.
   8. Eventuelt.

  3. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne, samt en referent. Dirigenten kan udpege det nødvendige antal stemmetællere til at assistere ved afstemningerne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt og alle beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, når ikke andet er foreskrevet i disse vedtægter. Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis blot et medlem udtrykker ønske herom.
   Alle medlemmer har stemmeret mod forevisning af gyldig kvittering for medlemskontingent.
   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 • §6   BESTYRELSE

  Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 3 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen. I lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige årstal 2 bestyrelsesmedlemmer.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.
  Møde afholdes så ofte formanden finder det påkrævet, eller når mindst 1 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
  Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden.
  Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, eller i øvrigt når der skal tages vidtrækkende beslutninger, kræves dog underskrift af formand, næstformand, og kasserer. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen eller generalforsamlingen indgåede økonomiske forpligtelser.
  Bestyrelsen kan frit udpege medlemmer til at deltage i arbejdsgrupper. Bestyrelsen har det fulde ansvar for, at de nedsatte arbejdsgrupper følger foreningens vedtægter, og de af bestyrelsen fastlagte regler.

 • §7   OPLØSNING

  Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af foreningens medlemmer på en med dette formål lovligt indkaldt generalforsamling, stemmer for dette, eller hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsning.
  Foreningen kan først betragtes som opløst, når eventuelle midler er overført til almennyttigt formål, og et afviklingsregnskab er godkendt af foreningens bilagskontrollanter.
  Bestemmelser i denne paragraf kan kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for ændringerne.

 • §8   VEDTÆGTSÆNDRINGER

  Til ændring af disse vedtægter i øvrigt, kræves et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling.

DISSE VEDTÆGTER ER ÆNDRET VED GENERALFORSAMLINGEN D. 31. JAN. 2006